Skip to main content

Vereniging Groenekan krijgt antwoord op vragen.

In een aantal woningen in Groenekan die dicht bij het spoor staan is het geluid te hard. ProRail gaat in de komende jaren (eindelijk) het geluid bij die woningen verminderen tot de wettelijke grenzen. Deze huizen krijgen de status van saneringswoning.www.mjpgspoor.nl
Het programma heet Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)
Ze hebben het geluidsonderzoek al gedaan .Bewoners die in aanmerking komen hebben thuis een brief ontvangen.
De volgende maatregelen zijn mogelijk:

  • Raildempers
  • Geluidsschermen
  • Gevelmaatregelen aan de woning
  • Maatregelen aan bruggen

Geluidsmaatregelen voor de verschillende woningen kunnen bekeken worden op www.mjpgspoor.nl.
Het programma loopt van 2022 tot 2029.
Groenekan betreft fase 2, onduidelijk is wanneer die van start gaat.
In deze fase van het programma kunnen vragen gesteld worden. De vereniging Groenekan heeft 2 vragen gesteld.

  1. Zijn de aangebrachte schermen langs de A27 en toekomstige geplande schermen meegerekend in de geluidsbelasting van het spoor op de woningen. Deze schermen kaatsen het geluid van het spoor waardoor het toeneemt.
  2. Is er een aparte staffel toegepast voor de nachttrein ( niet zomaar opgeteld als eenmalig geluidsbelasting bij de dagtreinen)

Het ontwerp-saneringsplan wordt naar verwachting over een paar maanden gepubliceerd op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) www.bsv.nu. Als u het niet eens bent met de inhoud kunt u een zienswijze indienen. Hoe dat moet staat op die website.
Bewoners die volgens Pro-rail in aanmerking komen voor maatregelen ontvangen voorafgaand aan het ontwerp een persoonlijke brief.

Antwoord op de vragen van Vereniging Groenekan

Geachte Mevrouw Groen,

De schermen langs de A27 zijn meegenomen in de berekeningen.
De geluidbelastingen zijn berekend met een geluidmodel conform de vigerende rekenmethoden. Het spoor en de bijbehorende akoestisch relevante gegevens, zoals intensiteiten, snelheden en spoortype alsmede de aan het spoor gerelateerde geluidafschermende schermen en wallen zijn overgenomen uit het geluidregister. Naast het spoor is de omgeving, waaronder de bebouwing rond het spoor, opgenomen in het geluidmodel. Indien u een zienswijze wilt indienen over de gehanteerde input kunt u dit doen na de ter inzage legging van het ontwerp saneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Tijdens de inspraakprocedure is het ontwerpbesluit op het saneringsplan voor iedereen in te zien. Dan kunt u eventueel een zienswijze indienen, waarin u onderbouwt waarom u het niet eens bent met de maatregelen. De minister zal deze vervolgens beantwoorden.
Als u vindt dat uw zienswijze onvoldoende is behandeld, bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na de definitieve vaststelling van het saneringsplan beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Dan zal er een uitspraak van de Raad van State volgen. Wanneer deze procedures precies lopen voor uw gemeente is nu nog niet precies aan te geven.

Ten aanzien van uw vraag over de nachtnormen: de geluidbelasting wordt berekend met Lden (den staat voor day, evening, night). Dit is de ‘eenheid’ waarin het jaargemiddelde geluidniveau vanwege de spoorweg wordt uitgedrukt. Lden is een optelsom van de jaargemiddelde geluidniveaus in de dagperiode (7.00-19.00 uur), avondperiode (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-7.00 uur), waarbij een weging plaatsvindt voor de verschillende duur van deze drie beoordelingsperioden en waarbij 5 dB wordt bijgeteld in de avondperiode en 10 dB in de nachtperiode.

Ik ga ervan uit dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord. Verdere vragen kunt u via het webportaal stellen.

Met vriendelijke groet,
Het MJPG-team

Klik op de afbeelding om te vergroten