Skip to main content

In reactie op brandbrief en artikel Vierklank

Naar aanleiding van de brandbrief die de vereniging Groenekan aan de gemeenteraaad heeft gestuurd en het artikel in de Vierklank (zie hiernaast), hebben raadsleden van CDA, GroenLinks en Forza vragen gesteld.

In overleg met bewoners is besloten deze raadsleden en alle fractievoorzitters uit te nodigen voor een gesprek. Dat gaat plaatsvinden donderdag 4 juni om 17.30 uur op de Koningin Wilhelminaweg tegenover nummer 395.
Onder het programma vindt u nog de tekst van een brief uit 2018 aan de raadsleden. De problematiek is nog steeds dezelfde!

Programma 4 juni

De aanwezige bewoners wensen de raadsleden te vertellen over de overlast en het gevaar dat ze ervaren als bewoner van de Koningin Wilhelminaweg. Met als directe aanleiding:

 • het racen op weg en het fietspad in deze wat stillere tijden waarop ook de kinderen meer thuis zijn.
 • geluiden van ambtenaren dat door ‘Corona’ er geen geld is voor de toegezegde zeer noodzakelijke herinrichting.

Tonny Groen zal, namens de bewoners, iets vertellen over de geschiedenis van het onder de aandacht brengen van de wens tot herinrichting bij de gemeente en de stand van zaken van het herinrichtingsoverleg. Er is alle ruimte voor vragen

Het verzoek aan de raadsleden namens bewoners is:

 • De weg moet echt veiliger, de weg is niet goed ingericht, het is een snelweg , en dat terwijl er veel gezinnen met het erf rechtstreeks aan de weg wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor herinrichting en is zich ervan bewust dat de snelheid uit de weg moet. Dat staat ook zo als aandachtspunt in (al oudere) beleidsplannen  van de gemeente. (Zie ook de pagina van de werkgroep KWweg).
 • Telkens hebben andere zaken prioriteit: de verbreding van de A27 (de KWWeg als omleidingsroute) en de aankomende werkzaamheden aan de ring (deze zijn uitgesteld dus nu is het tijd om te handelen).
 • Wij brengen de noodzaak tot herinrichting, als bewoners, Werkgroep KWweg, stichting Groenekan en nu ook vereniging Groenekan al sinds 2010 onder er aandacht. Telkens heeft onze weg geen prioriteit en worden zaken op de lange baan geschoven. Echter in 2021 stond/staat er onderhoud gepland dus dat werd aangehouden als tijdstip voor herinrichting.
 • Sinds de begrotingsbespreking 2018 is er (ruim op tijd dus)  al een werkgroep aan de slag met daarin ambtenaren en bewoners.
 • Echter ambtenaren maakten tekeningen op basis van ‘hier en daar een mogelijk potje’ en geven bijeenkomsten niet echt prioriteit. Terwijl 2021 komt steeds dichterbij.
 • Tot een echte Voorstelbespreking met een financiële onderbouwing en pro/contra is het in de werkgroep nog niet gekomen, er zit geen voortgang in.
 • Ambtenaren zeggen nu ook nog eens:  i.v.m. Corona prioriteit/verwachting terugschroeven!!!!

Oproep aan raadsleden:

 • Zorg/ga aan de slag met: snel duidelijkheid scheppen over wat een (adequate ) herinrichting is en kost!  Door B&W te verzoeken om prioriteitstelling. Te beginnen door aan de werkgroep Herinrichting bestaande uit ambtenaren en bewoners meer tijd en middelen beschikbaar te stellen
 • Wijs op de stukken die gaan over 2010 en 2018 (zie hieronder) en de begrotingsbehandeling 2018.
 • De toezegging van de toenmalige wethouder van een werkgroep Herinrichting in aanloop naar het groot onderhoud.
 • Zorg a.u.b. dat de afspraak wordt nagekomen: in 2021 bij het groot onderhoud wordt er adequaat heringericht. Dat betekent dus geld reserveren in de begroting van volgend jaar!

Brief aan gemeenteraad d.d. 4 november 2018

Geacht gemeenteraadslid, geachte fractie,

Op 8 november wordt de begroting van 2019 besproken. Uw korte reactie staat in het katern van de Vierklank van 31 oktober 2018.

Wij willen het volgende onder uw aandacht brengen.
Tot onze verbazing staan er geen financiële middelen gereserveerd voor de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan,  ook wordt deze weg door uw fractie niet genoemd.

Het deel binnen de bebouwde kom van de N417 valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente De Bilt. Uitgaven vallen dus onder de begroting.
Het betreft middelen voor:

 1. Minimaal (tijdelijke oplossing voor 4 jaar) het aanbrengen van een slam (slijtlaag) op het oude bitumen dek. Echter, de bitumenweg maakt heel veel herrie en deze oude laag moet eigenlijk vervangen worden door asfalt, meer geluidsarm.
 2. Voor herinrichting van het deel N417/Koningin Wilhelminaweg van het kruispunt Groenekanseweg , richting Maartensdijk tot aan de rotonde richting A27 i.v.m. de geluidsoverlast, onveiligheid en het voorkomen van ongelukken.

Stand van zaken:
Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de A27 heeft de Provincie haar groot onderhoud aan de N417 al gedaan (noordelijke richting) De gemeente De Bilt heeft op haar deel, de zuidelijke kant in Groenekan, de Koningin Wilhelminaweg, de afgelopen 9 jaren alleen “gelapt”. Na alle extra verkeer door de verbreding van de A27 is onderhoud hier hoognodig. De bewoners ervaren zoveel herrie dat ramen gesloten moeten blijven en in zelfs een gesloten huis de auto’s, vrachtverkeer en tractoren doordreunen.

Aan de slag:
Het project A27/A1 is afgerond, dus niets staat de gemeente en provincie in de weg om hun gedeelte verantwoordelijkheid op te pakken voor het zuidelijk deel van de N 417. Volgens informatie van de betrokken ambtenaar van de gemeente De Bilt heeft de provincie al initiatief genomen tot gesprekken over herinrichting, maar de gemeente houdt dit af omdat ze haar deel moet bijdragen.
Echter, zo leert ons datzelfde gesprek met de ambtenaar van De Bilt: zelfs het uitgestelde onderhoud staat voor 2019 bij De Bilt niet op de rol!

Wij verzoeken u dan ook er zorg voor te dragen dat in de begroting van 2019 geld wordt gereserveerd voor onderhoud aan de Koningin Wilhelminaweg en dat ook de gesprekken over herinrichting van start gaan, en ook hiervoor middelen worden gereserveerd.
De dorpsraad Groenekan en bewoners van de Koningin Wilhelminaweg willen graag een participerende rol spelen in deze gesprekken die leiden tot een adequate herinrichting.

In de achtergrondinfo leest u waarom onderhoud en herinrichting noodzakelijk zijn

Met vriendelijke groeten,
Tonny Groen,
lid Dorpsraad Groenekan,
bewoner Koningin Wilhelminaweg 329, Groenekan,
Tel. 0633313005

En veel succes bij het vaststellen van de begroting.

Achtergrondinfo

In 2010 is er een enquête gehouden onder de bewoners van de Koningin Wilhelminaweg. Daaruit bleek dat er veel geluidsoverlast wordt ervaren van de twee wegen waartussen de bewoners ingeklemd zijn: de N417/Koningin Wilhelminaweg en de A27.

De N417 is officieel een erftoegangsweg, onder beheer van de provincie en de gemeente De Bilt. Hij ligt hoog, op de oude klinkerstraat. Het deel Koningin Wilhelminaweg, onder beheer van de gemeente De Bilt bestaat uit een niet al te best samengestelde oude bitumen bovenlaag die zorgt voor veel herrie. Daarnaast is de weg niet ingericht als erftoegangsweg maar als provinciale weg. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de juiste inrichting.

In de enquête van 2010 werd tevens geconstateerd dat er in de ochtend- en avondspits veel verkeer is op de Koningin Wilhelminaweg. Dat er daarnaast, omdat de weg weinig afremmende middelen kent, binnen de bebouwde kom, op het deel tussen kruising Groenekanseweg en oprit A27 veel te hard wordt gereden. Dit leidt tot nog meer geluidsoverlast en zeer gevaarlijke situaties, met name als bewoners met de auto het erf op en af moeten.

Wat is er al verbeterd tussen 2010 en 2019:

Aanpak N417/Koningin Wilhelminaweg – (zuidelijk deel)

  1. De provincie heeft een rotonde aangebracht bij kruising N417/N234 (richting Maartensdijk)met als gevolg een snellere en veiliger doorstroming. De snelheid buiten de bebouwde kom is teruggebracht van 80 km/u naar 60 km/u. Er is een drempel aangebracht bij de overgang van buiten naar binnen de bebouwde kom, deze is gemaakt voor de brommers om vanaf het fietspad de rijbaan op te gaan.
  2. Deel gemeente De Bilt: binnen de bebouwde kom zijn minimale aanpassingen gedaan. Bromfietsers van fietspad (binnen bebouwde kom), belijning op weg aangepast, 50 kilometer in tekst op weg geschreven, twee smileys/snelheidspalen, lapwerk aan bitumenlaag.
  3. Daarnaast is er door de provincie op de N417 in noordelijke richting in de jaren 2013/2016 gewoon wel groot onderhoud gedaan.

De A27 is een rijksweg en er stonden in 2010 projecten op de rol voor verbreding. A27/A1 en A27/ring Utrecht.

Stand van zaken

  1. Project A27/A1: veel energie en middelen heeft de gemeente De Bilt (politiek, ambtenaren en bewoners) gestoken in het tegengaan van negatieve gevolgen door verbreding. Dit heeft geleid tot (extra) geluidsschermen. Daarnaast zijn zojuist 2 lagen zoap (fluisterasfalt) op de A27 aangebracht.
  2. Het project A27/ring Utrecht is voorlopig uitgesteld (EU richtlijnen fijnstof/wijzigingen in Tracébesluit/ligt nog bij Raad van State). Hierdoor loopt ook nu het verkeer nog steeds vast bij Utrecht Noord, gevolg: nog steeds veel sluipverkeer op N417/Koningin Wilhelminaweg. Maar als het project (planning na 2021 ) doorgaat komen er meer geluidsschermen voor bewoners van de Koningin Wilhelminaweg. Ook is er geld vrijgemaakt voor verbetering en onderhoud aan fietspaden.

Conclusie

Iedereen is het er over eens: de aanpassingen aan de Koningin Wilhelminaweg zijn tot nu toe onvoldoende. Er wordt te veel (sluipverkeer) en te snel gereden op de N417 zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De weg is niet ingericht als een erftoegangsweg en dat geeft ongelukken. Daarnaast is onderhoud door de gemeente achterstallig en nu echt noodzakelijk. Nu de werkzaamheden rond de A27/A1 zijn afgerond,  het project A27/ring Utrecht nog jaren duurt en ook dit weer overlast geeft,  is het tijd voor onderhoud en herinrichting op het onderliggende wegennet.

Naast de enquête zijn er metingen op de Koningin Wilhelminaweg gehouden,  deze zijn bij de gemeente bekend.