Skip to main content

Brief en ingesproken op 13 april

Tijdens de 3e en laatste Maand van de Leefomgeving heeft de gemeente het Voorontwerp-Omgevingsvisie gepresenteerd. De inbreng tijdens de informatieavonden heeft de gemeente samengevat in verslagen.Ook heeft de gemeente veel schriftelijke reacties ontvangen, één daarvan was een brief van Vereniging Groenekan. De gemeente belooft alle inbreng mee te nemen in een voorstel tot aanpassing van het voorontwerp van de omgevingsvisie. Elders op deze pagina vindt u een link naar de nieuwsbrief van de gemeente en naar de PDF van de brief van de vereniging.

De brief van Vereniging Groenekan:

Geacht college en raad,

Als bestuur van de vereniging Groenekan wensen wij een reactie te geven op de inhoud van de concept- en het participatie proces bij de totstandkoming van de omgevingsvisie De Bilt.

We hebben niet duidelijk waar de minivisie Groenekan uit 2021 in het concept is terechtgekomen en daarnaast onze latere inbreng op wonen, duurzame energie en verkeer en vervoer. Ook staan er in deze conceptvisie nieuwe routes/besluiten waar wij door overvallen worden. Dat is echt jammer want wij zijn betrokken, en hebben samen met onze inwoners een geschiedenis aan ervaring  bij het totstandkomen van een visie.

Onze ervaring bij tot stand komen visies:
De Bilt is op 1 januari 2001 ontstaan uit het samenvoegen van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk.
Op 24 november 2008 hebben bewoners van Groenekan, onder leiding van hun raden en verenigingen een dorpsvisie tot stand gebracht onder de titel “een Groener Groenekan”. Voorafgaand aan de toenmalige bredere visie op De Bilt. Toen wilde we op voorhand formuleren wat we als dorp belangrijk vonden. Er is destijds met  veel instanties en bewoners gesproken. Dat resulteerde in een brede concept visie. Die hebben we ingebracht bij de Gemeente en dat was vervolgens de basis voor een visie waar jaren in dialoog met verenigingen en bewoners uitwerking aan is gegeven. De visie onze basis voor het beoordelen van plannen de daarop volgende jaren.

Nieuwe omgevingsvisie:
In aanloop naar een omgevingsvisie De Bilt is in november 2020 is een werkgroep binnen onze vereniging Groenekan  in samenwerking met andere verenigingen gestart met te voorbereiding van het nieuwe traject omgevingsvisie. Tijdens de coronatijd hebben we op eigen initiatief twee zoombijeenkomsten gehouden met onze leden en dit leidde tot een minivisie Groenekan in februari 2021. Deze ging o.a. over de contouren van onze identiteit, woningbouw, verkeer en veiligheid, cultuur en monumenten, landschap en natuur.
Daarna hebben we de minivisie uitgewerkt in werkgroepen en besproken met met bewoners en verenigingen en zo we maakte we een :
-Visie op Wonen (met een enquête onder inwoners)
-Duurzame energie met een visie op zon en wind
-Verkeer en vervoer met o.a. een visie op toekomstig doorgaand verkeer en de positie van slow verkeer, waaronder ook wandelaars

Deze visies gebruiken we als vereniging bij de dagelijkse praktijk : participatie bij aanvraag voor zonnevelden, een doorfietsroute,
inrichting wegen, toekomstige woningbouw enz….
En dit allemaal in nauw overleg met bewoners en de gemeente de Bilt.

Dit is wat wij deden tussen 2020 en heden en dan nu naar het proces en de inhoud van het huidige concept ontwerp Omgevingsvisie De Bilt.

Ervaring Bespreking Dialoognotitie:
Wij lezen in de concept- ontwerp omgevingsvisie De Bilt onder 1.3 over de Dialoog notitie over gehouden toekomstdebatten in april 2022 die breed in de samenleving voorkeuren ophaalde. Die leidde tot een breed gedragen voorkeursrichting, met als uitslag een combinatie van elementen.

Wat herkennen wij als vereniging:
Wij hebben in 2021 onze minivisie per mail ingebracht en deze is verder zonder dialoog tussen de vereniging en de gemeente de Bilt verwerkt in de dialoognotitie. Dat nemen wij aan, want wij herkennen het een en ander.

Onze ervaring met het proces:
Wij hebben tot op heden gebruik gemaakt van de uitnodiging van aanwezigheid op open avonden voor bewoners. Op de eerste open avond werd ons -zonder overleg op inhoud- vooraf gevraagd om bij het bord van Groenekan te gaan staan. Dat hebben we niet gedaan, tenslotte was het niet onze -4 richtingen- visie die werd gepresenteerd.
Wij zijn verder als vereniging daarna niet meer uitgenodigd voor debatten of dialoogsessies. Wij zijn ook niet gewezen op voor bijeenkomsten van bewonersorganisaties.

Het Groenekans Landschap heeft in maart (16) wel een bijeenkomst bijgewoond voor de in de gemeente aanwezige belang organisaties. Ook zij hebben aangeven dat inhoudelijke discussies niet konden plaatsvinden omdat o.a. de beleidsambtenaar wonen niet aanwezig kon zijn. Het thema wonen kon dus niet worden benoemd of behandeld. Thema’s die voor de landschappelijke waarden een bedreiging kunnen zijn werden eveneens geparkeerd. Dus zonnevelden beleid of kansen voor agrarisch beleid in het ganzenrustgebied zijn niet besproken. Deze terugkoppeling van het Groenekans Landschap bevestigt dat inhoudelijke discussies of afweging van belangen niet behandeld worden in het participatie traject zoals u wellicht denkt.

Wij zetten hieronder toch nog even een definitie neer van wat wij verstaan onder een dialoog 1*

Wij ervaren tot op geen over de omgevingsvisie geen dialoog.
Ondanks dat onze Vereniging, vooruitlopend op het proces, aan de wieg stond van het proces.

Ja, we zijn binnengelopen op informatieavonden voor bewoners.
Neen we zijn in maart niet uitgenodigd op een informatieavond voor
belangengroepen (dit hadden we uit een nieuwsbrief of plaatselijke
krant moeten halen) daarnaast hebben we pas op een heel laat moment het concept kunnen vinden.

Dialoog:
Wij ervaren het proces voor bewoners als informeren en “iedereen is welkom om een post-it te plakken” en dan?…
Wij noemen dit ophalen, niet delen, niet in dialoog. Het wekt de suggestie dat er wordt geluisterd maar het is onbekend wat er met de informatie gebeurd.

1*) Een dialoog betreft een gesprek tussen verschillende mensen, waarin men samen nadenkt en er een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij alle betrokkenen. Hiervoor worden in iedere geval tijdelijk posities, zekerheden en overtuigingen losgelaten. Kenmerkend is dat betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen en die gemeenschappelijk worden gedeeld. Echt luisteren ligt aan de basis hiervan.

Inhoud:
Wij vinden dat de huidige inhoud van de concept omgevingsvisie sterk afwijkt van de vorige aan ons voorgelegde versie. Op sommige momenten is het flexibele raamwerk voor nieuwe ontwikkelingen en de toetssteen waarlangs plannen moeten worden gelegd ineens sterk ingevuld.
Zonder dat daar inwoners over hebben kunnen discussiëren of daarover echt in dialoog is gegaan.

Die invulling heeft mogelijk te maken met het feit dat deze visie gekoppeld wordt aan de omgevingswet (is nieuw) en dat er wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water aan vast zitten, in maar wij vinden dat deze visie wel heel sterk inzoomt op de huidige tijd en projecten en minder een toekomstvisie betreft tot het jaar 2040. Ook snappen wij niet hoe het niet uitspreken over een toekomst van belastende en/of vervuilende industrie of bedrijven zich verhoudt tot het vergezicht gezonde en veilige woonomgeving en meer ruimte voor voetgangers en fietsers door middel van breder en minder mengen met snelverkeer.

Waarover wensen wij in dialoog en discussie voordat de raad de omgevingsvisie vaststelt:

De regionale energiestrategie : het in de visie verder loslaten van de voorkeur van zonnepanelen op daken en het in beeld brengen van grootschalige energieopwekking in buitengebieden en al Inzoomen op de zoekgebieden voor wind en zon energie
De in de visie genoemde Woningbouw opgaven: Groenekan krijgt er 2 toegewezen binnen de contouren. Bespreking van mogelijk nieuwe of andere initiatieven zoals de Natuurbouwerij op de Twislaan (buiten de contouren. Bespreken en aanvullen van de uitgangspunten zoals genoemd in de visie
In de visie staat “Bedrijfsfuncties behouden langs Koningin Wilhelminaweg in verband goede bereikbaarheid” . Welke industrie hebben we het hier over? Wat zijn onze wensen? hoe verhoudt zich dit tot het ontlasten van de kern van vervuilende industrie en fietsers en wandelaars de ruimte geven?

De Koningin Wilhelminaweg is lang en kent twee plaatsen waar ontwikkelingen plaatsvinden, dan wel wellicht worden aangewezen voor bedrijventerrein. Het bedrijven terrein van Veldhuizen is in het laatste bestemmingsplan aangewezen als mogelijk studie gebied waarbij nadere uitwerking zal plaatsvinden. Op geen enkele wijze wordt verslag gedaan van deze grote ontwikkeling waarbij ontsluiting van terreinen stapsgewijs worden gezet. Het Groenekans Landschap heeft deze ontwikkeling reeds eerder gemeld, maar nu worden opnieuw grenzen verlegd. Daarnaast breidt aan de andere kant vervoersbedrijf van de Hoef in de bebouwde steeds verder uit.

Alle straten : hoe maken we ze veilig , met oog voor wandelaars fietsers en bewoners. Bijvoorbeeld de kruising Groenekanseweg/Koningin Wilhelminaweg. en de doorfietsroute al dan niet op de Koningin Wilhelminaweg.
Voorzieningen: in de kern hoort minimaal basisschool en sportaccomodatie maar hoe zit het met een gemeenschapshuis.
A27: wat betekent het voor het dorp Groenekan als de verbreding niet doorgaat. (Geluid en verkeer)

Wij nodigen u uit voor een avond voor de zomer voor in Groenekan georganiseerd door de vereniging voor alle bewoners ongeacht hun leeftijd.

Wij hopen dat de dialoog op de Groenekanse avond en de uitkomst daarvan een plek krijgt in de visie 2040 , die (zoals wij begrepen van de wethouder vanavond) volgend jaar alweer kan worden bijgesteld.

Tonny Groen van der Munnik
voorzitter Vereniging Groenekan