Goede opkomst in Groene Daan en op ZOOM

Op 17 september 2020 organiseerde de Vereniging Groenekan een openbare bijeenkomst voor leden en geïnteresseerde inwoners van Groenekan. De vergadering is bezocht door dertig mensen in de Groene Daan en tien voor de eerste keer online met ZOOM. De vereniging wil dit ZOOM experiment de volgende keer uitbreiden en beter toegankelijk maken. Het was een bijeenkomst met goede presentaties en interessante vragen, kortom interactief en informatierijk.
Hieronder kort verslag per agendapunt.

Stand van zaken Vereniging Groenekan

Inmiddels heeft de Vereniging Groenekan  meer dan 110 leden.
Een oproep aan inwoners om lid te worden maar ook om deel te nemen in werkgroepen, is meerdere malen gedaan!

Het bestuur heeft besloten om gefaseerd te af te treden om zo ruimte te maken voor een nieuw democratisch gekozen bestuur. Jeroen den Uil adviseert ons voorlopig in dit traject, hij woont sinds een jaar in Groenekan en heeft ruime bestuurlijke en adviserende ervaring. Met name participatie en burgerinitiatieven spreken aan.

Verslag werkgroepen

Werkgroep Bisschopswetering

Dit project is gedefinieerd als het inrichtingsplan van het viaduct Groenekanseweg, bestaand uit het doortrekken van de Bisschopswetering (onderdeel van cultuurhistorische waardekaart van de gemeente De Bilt) onder het viaduct.  De Bisschopswetering wijst zelfs terug naar de oorsprong in 1350 van de ontginning van het gebied, van waaruit uiteindelijk Groenekan is ontstaan. De wetering is van grote cultuurhistorische waarde.

Bekijk hier het advies van de vereniging aan de gemeente
Werkgroep Omgevingsvisie

Floris Marcus, projectleider omgevingsvisie van de gemeente De Bilt hield een presentatie over de omgevingsvisie en het proces dat de gemeente De Bilt hierin volgt.

Met name de burgerparticipatie en het niveau daarvan is een punt van zorg. Welke rol hebben de gemeente, de inwoners en de Vereniging Groenekan. De aanwezigen zijn positief kritisch op de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Een mooi en spannend project omdat het direct te maken heeft met een nieuw ‘bestemmingsplan’ en dat gaat ons allemaal aan.

De ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening en het planMER liggen vanaf dinsdag 22 september 2020 tot en met maandag 2 november 2020 ter inzage. Ze zijn op papier tijdens kantooruren in te zien in het Huis voor de Provincie Utrecht en in de gemeentehuizen en waterschapshuizen.

Ook kunt u de volgende documenten digitaal inzien via onderstaande knoppen:
Deze documenten zijn ook te vinden op ruimtelijkeplannen.nl , met de volgende IMRO-codes: NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-OW01 en NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-OW01. In deze digitale systemen kunt u per locatie in de provincie Utrecht zien welk beleid en regels van toepassing worden.

Ontwerp Omgevingsvisie
Ontwerp InterimverordeningDownload de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interimverordening en het planMER

Let op: bovenstaande links zijn aangeleverd door betreffende instanties. De vereniging kan niet instaan voor de juistheid ervan of de wijze waarop de documenten verder op de sites te vinden (of beschikbaar) zijn.

Werkgroep A27

De werkgroep A27 verwacht aan het eind van 2020 weer op te starten als RWS haar plannen presenteert.

Meer informatie
Werkgroep Koningin Wilhelminaweg

De werkgroep heeft in juni 2020 overleg gehad met een aantal raadsleden over financiering van aanpassingen (zie voorstel bijgaande tekeningen) om de snelheid uit de weg te halen. Onderhoud aan de weg staat pas in 2022/2023 gepland en bewoners wezen op de gevaarlijke inrichting en verzochten raadsleden om zich hard te maken voor herinrichting.

In juli is de werkgroep opnieuw bij elkaar gekomen met Brandon Timmer,  adviseur mobiliteit bij de gemeente De Bilt en zijn onderstaande aanpassingsmogelijkheden verder besproken. Ook het vervolgtraject is aan bod gekomen: de gemeente De Bilt heeft een aanvraag voor subsidie ingediend bij het Rijk om aanpassingen gesubsidieerd te krijgen. Begin oktober is bekend of dit succes heeft, als dat zo is dan kan … eind 2021 de weg nieuw ingericht zijn!

Voor die tijd:

  • Zodra duidelijkheid is over de subsidie wordt het ontwerp uitgewerkt,  er een bestuurlijk en medezeggenschapstraject vastgesteld en de plannen voorgelegd aan de overige bewoners van de Koningin Wilhelminaweg.
  • Wanneer er geen subsidie wordt toegekend gaan de Gemeente door in het oude spoor en worden er, zoals het er nu naar uitziet, mogelijk minimaal enige aanpassingen gedaan bij het geplande onderhoud.
  • Discussiepunt is nog het fietspad. Dat is deels verbreed. Bewoners zouden dat graag terugdraaien i.v.m. het vervallen van de strook voor wandelaars van 0,50 m. Volgens Brandon is terugdraaien geen optie en raadt de fietsersbond een minimale breedte aan van 2 meter in een enkele richting. Het geasfalteerde deel is nu 3 meter en waar de oude tegels liggen is het 2.5 meter. De fietsers rijden nu wel dichter op de erfafscheidingen en er wordt hard gereden.
  • Ook is er aandacht gevraagd voor het afstellen van de stoplichten.
Overige (potentiële) werkgroepen
  • Het wordt tijd dat de werkgroep Hoogekampseplas ingericht wordt met brede vertegenwoordiging. Marius pakt dit op.
  • Groenekanseweg heeft stilgelegen.
  • Projectgroep voor herbestemming en inrichting Groene Daan moet gestart worden.

Zonnepanelen en windmolens

Sven Kamphues een presentatie gegeven over het Maartensdijk project. Hij is directeur van IX Zon en ontwikkelaar van alternatieve energieproposities. Een mogelijk voorbeeld om als burger te participeren in een coöperatie van een zonneweide.

Zie voor meer informatie de powerpointpresentatie (PDF)
X