Skip to main content

De draad weer oppakken t.a.v. de A27

Aanwezig

 • 2 ambtenaren van Rijkswaterstaat (RWS)
 • vertegenwoordiger Groenekans Landschap
 • vertegenwoordiger Vereniging Groenekan

Aanleiding voor het overleg was om de draad weer op te pakken t.a.v. de A27.

Vorig jaar (bron nieuwsbrief Rijkswaterstaat)

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Dit nadat uit een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 bleek dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt kan worden als onderbouwing voor vergunningverlening. Inmiddels heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat het streven is om in 2020 een nieuw tracébesluit vast te stellen voor de Ring Utrecht.

In november heeft het kabinet besloten om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verlagen en zo op korte termijn stikstofuitstoot te verminderen. Minister Schouten heeft, samen met de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven, de Tweede Kamer in een brief (d.d. 13 november 2019) geïnformeerd over deze maatregel. De stikstofruimte moet ervoor zorgen dat bouw- en infraprojecten weer door kunnen gaan. De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een voorbeeld van zo’n project. De stikstofruimte die in 2020 vrij zou moeten komen, moet worden verdeeld via een zogeheten stikstofbank. De wetgeving die dit moet regelen, is inmiddels goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer.

Vanuit Groenekan vinden veel bewoners het jammer dat er vertraging is opgelopen omdat het bij ons een knip betreft, de grootste werkzaamheden al zijn uitgevoerd tijdens de verbreding A27/A1  en juist bij deze nieuwe verbreding veel schermen gepland stonden.

Tijdsplanning A27 nu

Wat gaat RWS de komende periode doen :
Allereerst starten ze met de A27 verbreding Houten-Hooipolder.
Bekijk op de website van RWS
Loopt dit zoals gepland dan is het vervolg:

 • de A27 tussen Houten, Rijnsweerd en deel tot aan afslag Bilthoven (inclusief het deel langs Groenekan).
 • Naar verwachting wordt ons in 2020 een aangepast Tracébesluit voorgelegd. Rijkswaterstaat informeert ons tijdig over de procedure en inspraak. De 15 miljoen bovenwettelijke maatregelen maken daar weer onderdeel van uit. Zie ook de tekst in de nieuwsbrief van RWS.
  De aanpassingen betreffen voornamelijk het stikstofdossier en een gevoeligheidsanalyse op de cijfers.

Volgorde

Het project A27 wordt in meerdere contracten opgedeeld.

 • Zuid
 • Noord
 • Galecopperbrug

Het contract Noord, waar ook het deel Groenekan onder valt zal als laatste worden aanbesteed. Dit betekent dat de komende paar jaren bij Groenekan nog niets zal gaan gebeuren.
De verwachting is dat de randweg eerder op de schop gaat.
We hebben RWS meegegeven dat ze moeten uitkijken voor een piek in werkzaamheden op Noord. Tussendoor dient er dus afstemming met de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU ) plaats te vinden door Rijkswaterstaat. Zij geven aan dat ze dit ook met regelmaat doen.

Project A27/A12 in relatie tot stikstof

Zie de tekst in de nieuwsbrief van RWS.

Groen-/boscompensatie tot op heden

Vorige verbreding A27/A1: de locaties zijn allemaal gevonden, inplant moet op delen nog plaatsvinden.

Hoog bundellicht – lichtoverlast

Het licht is meer op de weg gericht maar feller, dit heeft iets met het armatuur te maken. Het wordt overal toegepast.
Er is veel licht overlast en  die komt door de hoogte van de lichtmasten.
Door landelijke club voorgeschreven – hoger stramien.

Ingebrachte knelpunten

Groenekan Gat: zuidwal voorzieningen niet aangepast, dit wordt pas gedaan als het er een nieuw Tracébesluit 2020 wordt vastgesteld en wordt gerealiseerd in de contracten.
Valt onder Nieuwe besluit GPP (Geluid Productie Plafonds).
Nalevingsrapport in 2020 daarin moet Minister verantwoording afleggen of huidige GPP s nog steeds voldoen
Afspraak:
RWS begrijpt de wens om nieuwe schermen zo snel mogelijk te plaatsen of aan te passen en en kijkt of en in welke wijze dit evt in contracten kan worden verwerkt (ook meenemen in de gesprekken met Utrecht over de noordelijke ring)
Zoveel mogelijk schermen als eerste plaatsen.

Schermen in relatie tot geluid van de trein

Tonny Groen van de Vereniging Groenekan brengt haar verweer bij de Raad van State onder de aandacht: de verantwoordelijkheid van de minister bij deze verbreding voor geluid (terugslag) door rail.
En het programma schermen langs het spoor. MJPG loopt al jaren, blijkt niet het meest urgente programma. RWS zoekt het uit en informeert Tonny over de stand van zaken.

Op de lijst in ieder geval voor verdere bespreking

Terugbrengen van het watertje Groenekanseweg onder het viaduct: dit is belangrijk, want het hoort bij de wordingsgeschiedenis vanGroenekan.
De blauwe verbinding gaat daar onderdoor en loopt door van de aansluiting op de Biltse Rading. Het is ecologisch belangrijk
Maar na vervolgonderzoek blijkt dat het een forse investering gaat worden i.v.m. kabels en leidingen.
Is dit het waard?
Mogelijk een duiker?
Zie ook Maartensdijk.
Dit punt komt terug

Contactpersonen

 • Gemeente De Bilt: Brandon Timmer, met Wouter Lefevre aan de zijlijn
 • Utrecht manager NRU:Hein Pierhagen
 • Bewoners Groenekan: Tonny Groen
 • Groenekans Landschap: nog in beraad.
 • RWS: Rudy Klunder

Vervolg dit jaar

 • RWS nieuwsbrief
 • planstudy
 • organiseren Informatieavonden
 • reacties bewoners.