Skip to main content

Inclusief reactie van de gemeente

Aanwezig

 • 2 ambtenaren van de gemeente de Bilt
 • 3 bewoners Koningin Wilhelminaweg

Afgemeld

 • Tonny Groen, bestuurslid Vereniging Groenekan (vakantie)
  Contacten over dit verslag lopen via haar.

Agenda

 • Planning werkzaamheden aan Koningin Wilhelminaweg
 • Tegengaan sluipverkeer
 • Tegengaan snelheid

Planning werkzaamheden aan Koningin Wilhelminaweg

De gemeente geeft aan dat vanwege de vertraging met de Noordelijke Ring Utrecht (NRU), het werk juist eerder (dan begin 2022) zou kunnen plaatsvinden. We hoeven niet meer te wachten tot oplevering van de NRU, want dat zal nog jaren duren. De gemeente geeft wel aan dat eerst bekeken moet worden of dit budgettair haalbaar is.

Tegengaan sluipverkeer

Bewoners merken op dat als je het voor doorgaand verkeer onaantrekkelijker maakt, het sluipverkeer wel afneemt. Bijvoorbeeld de VRI (stoplichten) bij de kruising Groenekanseweg lijken niet goed afgesteld. Doorgaand verkeer over de Koningin Wilhelminaweg heeft voorrang en met name fietsers en lokaal verkeer moeten lang wachten voordat zij groen licht krijgen. Dit is het tegenovergestelde van wat we willen. En als fietsers groen hebben, springt het zo snel op rood dat kinderen en voetgangers te laat zijn.
Daarnaast is er niets geregeld voor overstekende voetgangers (oversteek Groenekanseweg), je moet zelf maar uitzoeken hoe je de weg oversteekt.
Afspraken:

 • De gemeente stelt VRI beter af, waarbij doorgaand verkeer langer moet wachten en fietsers eerder groen krijgen. (Dit is dan ook conform de wens van de provincie voor een doorfietsroute langs de Koningin Wilhelminaweg).
 • De gemeente onderzoekt of er voor voetgangers een veilige oversteek van de Groenekanseweg kan worden geregeld (bijv. via een apart stoplicht voor voetgangers).
 • De gemeente onderzoekt of fietsers en auto’s op de Koningin Wilhelminaweg niet tegelijk groen kunnen hebben (dit is logischer en conform andere kruisingen met VRI).
 • Extra verzoek: kan het bordje “rechts afslaand fietsverkeer vrij” worden teruggeplaatst? Dit betreft fietsers vanuit Groenekanseweg die rechtsaf de Koningin Wilhelminaweg opgaan.

Zie voor meer opmerkingen over sluipverkeer onderaan dit verslag.

Tegengaan snelheid

De gemeente overlegt enkele schetstekeningen met verkeersremmende maatregelen. Een beweegbare drempel voor zwaar verkeer valt af, want dat maakt teveel lawaai (en is te duur?).
Opties:

 • Eilanden van 100 tot 180 cm breed, waarbij 2 weghelften divergeren en convergeren (met of zonder drempel).
 • Een  flauwe bocht met smal midden eiland (zoals entree Hollandse Rading). Ook wel een een dubbele vrij scherpe bocht . Deze variant werkt heel goed (volgens de gemeente het beste van de 3 verkeersafremmende varianten ( met middeneiland/vluchtheuvel), maar neemt in de breedte echter relatief veel (en soms mogelijk te veel) ruimte in.
 • Drempels van 7 meter lang (= eis veiligheidsdiensten).

Voordeel van een eiland is dat het geen extra lawaai geeft, i.t.t. drempels.
De werkgroep vertaalt dit in: zo best mogelijke verkeersremmende maatregelen te nemen, met een lichte variant zonder en een zwaardere variant met drempels bij de optie waarbij middeneilanden/vluchtheuvels in de as van de weg worden gelegd.

De gemeente komt met het volgende voorstel:

 • daar waar mogelijk een vluchtheuvel met dubbele bocht (variant Hollandsche Rading) vervolgens
 • op de plaatsen waar dat niet realiseerbaar is zoveel mogelijk  eilanden van 100 tot 180 cm breed met divergerende en convergerende rijstroken.
 • Dit in 2 varianten: met en zonder drempels van 7 meter lang.
 • Als deze eilanden niet op het maximaal mogelijk aantal plekken mogelijk zijn, moeten er op die plaatsen alleen drempels worden gerealiseerd

De Gemeente e-mailt dit voorstel (met verschillende opties) naar de werkgroep (en/of Tonny Groen). De werkgroep reageert hierop via e-mail.
Het definitieve voorstel wordt via de gemeente voorgelegd aan de rest van de bewoners Koningin Wilhelminaweg.

Tot slot zijn de paaltjes op het fietspad in de bocht besproken, ze zijn nodig om autoverkeer over het trottoir tegen te gaan omdat het trottoir daar niet tegen kan.
Zojuist even gekeken, en ze zijn inderdaad van kunststof, zoals de gemeente aangaf, bij een botsing geven ze dus wat mee.

Voor het ontbreken van een trottoir voor het grootste deel van de Koningin Wilhelminaweg lijkt geen oplossing te zijn. Ondanks dat dit tot gevaarlijke situaties leidt, aangezien men over het fietspad moet lopen.

Vervolg sluipverkeer.

Er is ook nog gesproken over de wijziging die komt door de NRU aanpassing. De rotonde aan het einde van de Koningin Wilhelminaweg (bij zwembad Blauwkapel ongeveer) zal verdwijnen en de oprit/ invoegstrook naar de N230 richting rotonde Robert Kochplein ook! Naar Utrecht Noord moet je straks via de Gageldijk waarbij je mogelijk, waarschijnlijk, volgens de gemeente ter hoogte van de Moldaudreef in kunt voegen op de ring Utrecht of juist de ring kunt oversteken om via de Moldaudreef Utrecht Noord aldaar binnen te gaan. In eerste instantie werd dit door de werkgroep gezien als een belemmerende variant voor het sluipverkeer via de Koningin Wilhelminaweg. Een lid van de werkgroep wijst erop dat dit geheel afhankelijk is van het aanwezig blijven van de drempels in de Gageldijk en de invoegmogelijkheid vanaf de Gageldijk de ring op. Als de Gageldijk wordt aangepast en vlak wordt en er wordt voor een invoegstrook zonder stoplicht gekozen, daar waar je van de Gageldijk de ring op gaat, is dit juist een veel vlottere doorstroom variant voor het sluipverkeer vanaf de A27 via Groenekan naar de noordelijke ring Utrecht dan nu het geval is. Het sluipverkeer zal hier dus juist aanzienlijk door toenemen, zeker ook van vrachtverkeer dat via de NRU de stad in wil. Het werkgroeplid wijst erop dat De Bilt hier mogelijk wat aan kan doen, en denkt dat – om het sluipverkeer over de Koningin Wilhelminaweg te verminderen, het van groot belang is dat deze wijzigingen bij de aanpassing NRU t.z.t. door de gemeente heel strak in de gaten worden gehouden en zo worden bijgestuurd/aangepast dat het in ieder geval een sluipverkeer-remmende variant op levert. Als lid van werkgroep Herinrichting Koningin Wilhelminaweg verwacht hij van de gemeente in deze een proactieve houding waarbij preventie van sluipverkeer over de Koningin Wilhelminaweg de hoogste prioriteit krijgt.

Reactie gemeente de Bilt

De volgende reactie is begin maart binnengekomen.

De planning zoals genoemd in verslag is vooralsnog kloppend, afhankelijk van het budget. Omdat het onderhoud naar voren gehaald moet worden, moet er via de gemeeteraad geld beschikbaar worden gesteld.

Om het sluipverkeer tegen te gaan, hebben we het inderdaad gehad over het anders instellen van de VRI (verkeerslichten) op de kruising Koningin Wilheminaweg/Groenekanseweg. Zoals hierboven genoemd wordt dat kruispunt bekeken om de tijden in de praktijk mee te maken zodat er een afgewogen oordeel geveld kan worden. Daarna zal de gemeente via de beheerder (hier heeft de gemeente een beheerscontract voor) informeren wat er bij deze VRI in te stellen is en zo nodig en zo mogelijk aan laten passen.
Wat wel is waargenomen, is dat er niet heel veel extra ruimte is om een aparte oversteek te maken voor voetgangers. Het lijkt erop dat deze ook in de toekomst de oversteek voor fietsers moeten blijven gebruiken. Maar er wordt aandachtiger naar gekeken. Misschien dat er iets geschoven kan worden in de inrichting om dit duidelijker aan te geven. Ook het extra verzoek om het bordje “rechts afslaand fietsverkeer vrij” wordt hierin meegenomen.

Voor wat betreft het tegengaan van de snelheid, verwacht de gemeente de werkgroep op korte termijn een tekening toe te sturen. In deze tekening is bijna iedere afbuiging/bocht aangevuld met een plateaudrempel. De afgezwakte versie zal er praktisch hetzelfde uitzien, maar dan zonder de drempels. We hebben er 3 met en nog 1 zonder plateau in weten te passen vanaf de “lange bocht” tot aan de komgrens. Om dit mogelijk te maken, hebben we op deze plaatsen wel een plateau in het fietspad moeten maken. Anders werd het qua ruimte wel heel erg lastig.

In het verslag staat terecht dat er nog even goed gekeken moet worden naar de gevolgen van de vernieuwde NRU voor de aantrekkelijkheid van sluipen over de Koningin Wilheminaweg. Zoals Tonny ook aangeeft aan de hand van de DROOM-nieuwsbrief, is de concrete toekomst van de NRU nog wat onzeker. De gemeente zal zich hierin nog even moeten verdiepen om te kijken hoe het voor ons het beste uitpakt.

Ambtenaar gemeente De Bilt
Voor vragen: Tonny Groen