Skip to main content

Op 23 februari 2022 heeft B&W van Utrecht een brief geschreven aan de Utrechtse gemeenteraad over het beleid m.b.t. de Bastionweg. Hieronder vindt u de complete tekst, door teklikken op de afbeelding kunt u de brief als PDF downloaden.


Geachte leden van de raad,

Hiermee informeren wij u over het verkeersveiligheidsproject Bastionweg. We hebben u via het projectenoverzicht in de afgelopen voortgangsrapportage van het programma verkeersveiligheid ook kort geïnformeerd over het dit project. In dit overzicht beschreven we dat we de Bastionweg in het tweede kwartaal van dit jaar willen herinrichten als fietsstraat. Daarbij verlagen we de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/uur. Daarnaast meldden wij u dat we ook een verkeersknip willen realiseren in de Bastionweg, gericht op het weren van doorgaand verkeer. Verder combineren we de werkzaamheden met het groot onderhoud van de weg. In deze brief informeren we u uitgebreider over de actuele stand van zaken van dit project.

Herinrichting van de Bastionweg

De Bastionweg loopt langs fort Blauwkapel en wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Samen met de provincie onderzoeken we of de Bastionweg ook onderdeel kan zijn van het tracé van de toekomstige snelfietsroute Hilversum-Utrecht. Dit betekent dat we op de Bastionweg prioriteit geven aan de fietser. We hebben van de provincie Utrecht subsidie gekregen om de Bastionweg te herinrichten als fietsstraat.

We willen de Bastionweg verkeersveiliger maken voor fietsers en voetgangers. Het ontwerp voor de Bastionweg gaat uit van een fietsstraat, waar de auto te gast is. Een herkenbare inrichting als fietsstraat met rood asfalt en een voetpad ernaast, maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger en prettiger om de Bastionweg te gebruiken. We verlagen de maximumsnelheid op de Bastionweg van 50 (en deels 60) naar 30 km/uur. Verder wilden we de Bastionweg, vlak voor de aansluiting met de Einthovendreef-Zuid, afsluiten voor doorgaand autoverkeer. Deze afsluiting zorgt ervoor dat de Bastionweg niet meer gebruikt kan worden als sluiproute. Uit verkeerstellingen blijkt namelijk dat er een hoeveelheid auto’s gebruik maken van de Bastionweg (vooral richting Utrecht), die niet in overeenstemming is met het beperkte aantal bestemmingen aan die zijde van de weg.

Hoe kunnen we doorgaand autoverkeer weren van de Bastionweg?

Een aantal bewoners van Groenekan heeft aangegeven regelmatig de route van Groenekan naar Utrecht via de Bastionweg te rijden. Ze kiezen – vooral richting Utrecht – bewust voor deze route om het door hen als verkeersonveilig en druk ervaren Robert Kochplein te vermijden. Deze bewoners hebben bij monde van de Bewonersvereniging Groenekan aangegeven voorstander te zijn van een herinrichting van de Bastionweg als fietsstraat. Maar ze zijn tegen de maatregel om doorgaand autoverkeer op de Bastionweg te weren.

Mede op verzoek van de gemeente De Bilt hebben we daarom een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd naar de autobewegingen vanuit de richting Groenekan via het Robert Kochplein naar de Darwindreef. Een onafhankelijk bureau heeft geconstateerd dat deze autobeweging onvoldoende verkeersveilig is bij veel autoverkeer op het plein. Dit komt doordat autoverkeer vanuit Groenekan in een kort tijdsbestek twee rijstroken moet opschuiven om linksaf de Darwindreef op te kunnen rijden. Deze autobeweging is complex vanwege onder andere de snelheidsverschillen van de auto’s op de verschillende rijstroken, de relatief beperkte ruimte om in- en uit te voegen en de verkeersdruk op het verkeersplein. Dit alles vraagt veel van de rijvaardigheid van automobilisten om de autobeweging richting de Darwindreef veilig te kunnen maken. De autobeweging vanuit Utrecht over het verkeersplein richting Groenekan is niet complex. We hebben het rapport als bijlage toegevoegd aan deze brief.

Op basis van de resultaten van het verkeersveiligheidsonderzoek en de reacties en meningen van een aantal bewoners uit Groenekan en de gemeente De Bilt is ervoor gekozen geen verkeersknip te realiseren in de Bastionweg. Met de aanleg van een fietsstraat en de realisatie van drie extra drempels in de Bastionweg kunnen we ook zonder verkeersknip deze weg herinrichten, waarbij de auto te gast is en er veel ruimte is voor fietsers en voetgangers.

Verder willen we op basis van het resultaat van het verkeersveiligheidsonderzoek twee maatregelen realiseren op het Robert Kochplein, gericht op verbetering van de verkeersveiligheid. Het betreft het plaatsen van extra bebording en het aanbrengen van een betere pijlmarkering op het wegdek.
In het onderzoek is ook geadviseerd de verkeersregelinstallatie op het verkeersplein aan te passen en zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit is een complexere en duurdere maatregel, waarvoor we nu geen dekking hebben gereserveerd. We betrekken deze maatregel bij de verdere uitwerking van de plannen voor de aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht. Als we de Bastionweg herinrichten als fietsstraat met een aantal extra drempels, zal een aantal automobilisten in de toekomst naar verwachting kiezen voor een route via het Robert Kochplein in plaats van de Bastionweg. We verwachten daardoor minder auto’s op de Bastionweg en een verbetering van de verkeersveiligheid en het comfort voor fietsers en wandelaars.

We zijn op 7 februari jl. gestart met de uitvoering van de herinrichting van de Bastionweg. De woningen, bedrijven en voorzieningen langs de aan de Bastionweg grenzende Kapelweg en de Voordorpsedijk blijven in alle fases goed bereikbaar. We verwachten de werkzaamheden in juni af te ronden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,