Onderdeel van de visie op Groenekan

235 inwoners hebben de woningbouwenquête die in februari 2021 gehouden is ingevuld.
Het thema woningbouw blijkt ons aller aandacht te hebben. Met als vertrekpunt onze identiteit en wat we willen maken van Groenekan, kunnen we een betere invulling geven aan de vragen die ons de komende tijd gesteld gaan worden. Bijna iedereen heeft gezegd in Groenekan te willen blijven wonen en de rust, ruimte en ligging belangrijk te vinden! We hebben alle persoonlijke gegevens verwijderd die eventueel terug kunnen leiden naar een afzender. Tevens hebben we een aantal open vragen en antwoorden niet terug laten komen, omdat er soms persoonlijke zaken genoemd worden. De inhoud willen we samen met jullie in hoofdlijnen bespreken op de eerstvolgende vergadering van de vereniging in april.

Identiteit

 1. Identiteit: Groenekan is een kern waar de inwoners wonen en verblijven in een historische- groene- en dorpse-omgeving met laagbouw, vlak bij een stad maar met eigen agrarische wortels, waar ruimte wordt geboden aan natuur, cultuur, sport en recreatie.
  Eens 95%
 1. Mentaliteit: Een kleine, culturele, ondernemende, mondige en natuurlijke vrijplaats in het centrum van het land.
  Eens 75%
 1. Gezichten: Groenekanseweg, Groene Kathedraal, Landgoed en Parkbos Voordaan, Hogekampseplas, Voordorpsedijk, Grens Utrecht, ingeklemd tussen spoor- en (snel)wegen.
  Eens 90%
 1. Landschappelijk: Overgangsgebied, weide- en bosgebied, kleinschalig met belangrijke landschappelijke en historische elementen als slagenlandschap, vergezichten over landbouwgronden, de Hollandse Waterlinie, de Hogekampseplas, de molen, grindstroken, berm, monumenten, landgoederen en boerderijen. Groenekan vormt een mooie entree naar het achterland.
  Eens 90%
 1. Open vraag met uiteenlopende antwoorden:
  Een flink aantal mensen vond cultureel niet zo op zijn plaats bij de ‘Mentaliteit’ en ook misten mensen het Noorderpark bij
  ‘Gezichten’. Daarnaast werd ook een paar keer kinderrijk/veel jonge gezinnen genoemd bij ‘Identiteit’.
 1. Groenekan moet ernaar streven om een pluriforme afspiegeling van de maatschappij te zijn wat betreft gezinssamenstelling, inkomen en etniciteit.
  Eens 41%
  Oneens 27%
  Neutraal 27%
 1. De kern Groenekan moet gescheiden blijven van De Bilt.
  Eens 75%
 1. De kern Groenekan moet gescheiden blijven van Utrecht.
  Eens 90%
 1. Open vraag, waarom woont u in Groenekan?
  Op deze vraag werd vooral geantwoord met rust, ruimte, landelijk, groen en dichtbij de stad.
 1. Uitbreiding kan uitsluitend plaatsvinden als dit geen afbreuk doet aan de kenmerken en de identiteit van Groenekan (zoals hiervoor omschreven) en past binnen het karakter van het dorp. Eens 87% 

Woningbouw

 1. Woningbouw mag in alle varianten en gevallen plaatsvinden.
  Oneens 80%
 1. Uitbreiding van Groenekan en woningbouw past niet bij de huidige infrastructuur (o.a.wegen) en voorzieningen in Groenekan. In andere kernen zijn de benodigde infrastructuur en voorzieningen wel aanwezig.
  Eens 60%
  Oneens 16%
  Neutraal 14%
 1. Woningbouw moet plaatsvinden door uitsluitend het ‘verdichten’ van de huidige bebouwing (toelichting: verdichten wil zeggen dat er binnen de zogenaamde rode contour (bebouwde kom) gebouwd wordt).
  Eens 27%
  Oneens 31%
  Neutraal 22%
 1. Woningbouw moet plaatsvinden door uitsluitend buiten de zogenaamde rode contour (bebouwde kom) te bouwen.
  Oneens 50%
  Neutraal 20%
  Geen mening 12%
 1. Woningbouw moet plaatsvinden door een combinatie van ‘verdichten’ en bouwen buiten de zogenaamde rode contour (bebouwde kom).
  Eens 32%
  Oneens 33%
  Neutraal 17%
 1. Bij Groenekan past geen gelaagde bouw.
  Eens 73%
  Oneens 9%
 1. Woningbouw moet worden geminimaliseerd.
  Eens 60%
  Oneens 13%
  Neutraal 15%
 1. Ingeval van woningbouw (en derhalve toename aantal gezinnen en inwoners) moeten de huidige voorzieningen (o.a. school, dorpshuis, gymzaal, winkel, horeca) worden behouden c.q. worden uitgebreid.
  Eens 65%
  Oneens 12%
  Neutraal 9%
 1. Bij woningbouw moet de infrastructuur worden aangepast zodat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd c.q. verbeterd.
  Eens 60%
  Neutraal 15%
  Oneens 9%
 1. De publieke / gemeentelijke opbrengsten van de woningbouwprojecten moeten worden geïnvesteerd in – en ten goede komen aan – het dorp Groenekan (de zogenaamde return voor het dorp). Eens 70%
  Neutraal 13%
 1. Er is in Groenekan behoefte aan ouderenwoningen zodat de doorstroming wordt bevorderd.
  Eens 40%
  Oneens 15%
  Neutraal 27%
  Geen mening 14%
 1. Er is in Groenekan behoefte aan Particulier Collectief Opdrachtgeverschap.
  Eens 20%
  Oneens 20%
  Neutraal 30%
  Geen mening 26%
 1. Bij woningbouw in Groenekan zou de focus moeten liggen op duurzaamheid (bijvoorbeeld door duurzame circulaire bouw, tiny houses).
  Eens 48%
  Oneens 15%
  Neutraal 24%
 1. Groenekan zou op gebied van duurzaamheid een ambitie moeten hebben of ontwikkelen in gemeente De Bilt.
  Eens 56%
  Oneens 10%
  Neutraal 20%
  en?
  Overweldigend: JA
 1. Nieuwbouw moet zelf duurzaam energie opwekken en energieneutraal zijn.
  Eens 55%
  Oneens 8%
  Neutraal 28%
 1. Welke woonbehoefte heeft uzelf naar verwachting in Groenekan in de toekomst (komende 10 jaar). Er konden meerdere opties aangevinkt worden.
  Sociale woningbouw/huurwoningen: 31%
  koopwoningen tot 400K: 50%
  koopwoningen 400-600K: 47%
  koop boven 600K: 28%
 1. Aan de volgende soort woningen is volgens u behoefte in Groenekan? Er konden meerdere opties aangevinkt worden.
  Eengezinswoningen: 58%
  Seniorenwoning: 55%
  Huurwoning: 32%
  Vrijstaand: 40%
  Tiny House: 22%
 1. Open vraag: blijft u de komende tien jaar in Groenekan wonen?
  Overweldigend: JA
X