Skip to main content

Beoordeling twee initiatieven

Inmiddels (eind november 2021) heeft de vereniging in relatie tot haar conceptvisie op het zonnebeleid (zie ander bericht) een visie ontwikkeld op de voorliggende voorstellen voor zonnevelden in en rond Groenekan. Hieronder beoordelingen van de initiatieven.

  1. Een eerste verkenning door LC Energy van een zonneveld tussen Veldlaan en Beukenburg (tot aan de Nieuwe Wetering).
   Beoordeling: De Vereniging Groenekan is, binnen een traject met de gemeente, in discussie over een nieuwe omgevingsvisie. Waar deze nog niet is ingevuld, geldt voor ons de visie op Groenekan van 2008. Daarmee is de Vereniging Groenekan geen voorstander van een zonneveld op deze locatie en voorziet problemen met de cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarde is. Het is 100-jaar aandachtsgebied.
   Ondanks dat veel Groenekanse organisaties, op schrift en telefonisch aan de initiatiefnemers hebben aangegeven geen voorstander te zijn van een Zonneveld op deze locatie hoorde wij eind november dat LC Energy toch haar plannen doorzet. Participatie heeft op hun bewonersavond van 24 november niet plaatsgevonden omdat belangenorganisaties en bewoners deze hebben hebben geboycot, waarop LC energy deze op het laatste moment heeft afgelast wegens Corona.
  2. Het initiatief van BENG! en BHM-solar voor een zonneveld tussen de Lindenlaan en de A27: hiervoor geldt  dat een discussie over zonnebeleid nog niet heeft plaatsgevonden zodat kaders ontbreken.
   Beoordeling: Dit gebied kent de kwaliteiten van het open cultuurlandschap, gedomineerd door lange percelen vanaf middeleeuwse ontginningsassen (Groenekanseweg en Nieuwe Wetering). De landschappelijke kwaliteiten vragen een zorgvuldige inpassing. De  Vereniging Groenekan zal dit inbrengen bij – in de toekomst- een eventuele uitwerking van deze plannen.
   Er waren eind november zorgen over de snelheid van ontwikkeling van dit veld. Dit kwam tot een hoogtepunt op een omwonende avond van 18 november. Tot onze vreugde hebben de de initiatiefnemers BENG en BHM-Solar een pas teruggedaan en wachten zij eerst de een bredere discussie in Groenekan over de kernwaarden van zonneveld beleid af.

De  Vereniging Groenekan heeft vervolgens evenals het Groenekans landschap aan het college van de Bilt een oproep gestuurd om tot kernwaarden en kaders van zonnebeleid en zonnevelden te komen in nauwe participatie met bewoners en belangengroepen van Groenekan. We willen nu  graag met onze leden op de komende jaarvergadering van gedachten wisselen over onze inbreng richting gemeente om te komen tot kernwaarden en kaders voor beleid rond zon en zonnevelden.